Тульский краеведческий альманах №17 2020 г

Òóëüñêèé êðàåâåä÷åñêèé àëüìàíàõ • Âûïóñê 17 • 2020 272 Òóëüñêèé êðàâåä÷åñêèé àëüìàíàõ Âûïóñê ¹ 17 Оригинал-макет подготовлен в ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 300026, г. Тула, просп. Ленина, 125. Художественное оформление – Е. А. Свиридова. Корректура – И. Ю. Минаева. Верстка – Т. В. Лазарева. Формат бумаги 60×84 / 8. Усл. печ. л. 31,62. Уч.-изд. л. 29,0. Заказ 20/010.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODQ5NTQ=